Şirketlerin Web Sitelerinde Bulunması Gereken Zorunlu İçerik

Şirketlerin Web Sitelerinde Bulunması Gereken Zorunlu İçerik

Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre şirketlerin kullanacakları her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. 
Bu kapsamda şirketlerin web sitesinde bulunması gereken asgari bilgiler şu şekildedir:

  • Şirketin sicil numarası
  • Ticaret Unvanı,
  • İşletmenin Merkezi,
  • Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı
  • Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları.

Buna göre, şirketin web sitesinin bulunması tek başına yeterli değildir. Şirket web sitelerinde bazı duyuruların yapılması Kanuni olarak zorunlu hale getirmiştir.